Băng vệ sinh

Băng vệ sinh Free Style 20 miếng ban ngày hương Trầu không
Băng vệ sinh Free Style 20 miếng không mùi (10 ngày + 4 đêm + 6 hàng ngày)
Băng vệ sinh Glee 10 miếng (7 ngày – 3 đêm) - Bạc hà, thảo dược
Băng vệ sinh Glee 20 miếng hàng ngày - Bạc hà
Băng vệ sinh Glee 8 miếng ban ngày - Bạc hà
Băng vệ sinh Glee 8 miếng ban ngày - Thảo dược
Băng vệ sinh Glee 8 miếng ban ngày không cánh - bạc hà
Băng vệ sinh Notime 3 miếng Ban đêm Trà xanh
Băng vệ sinh Notime 8 miếng ban ngày Bạc hà
Băng vệ sinh Notime 8 miếng ban ngày Trà xanh hương bưởi

CÁC NHÃN HIỆU CỦA VIETSUN