Tăm bông

Tăm bông lõi giấy trẻ sơ sinh 200pcs
Tăm bông thân nhựa muối biển Newlife túi 100pcs
Tăm bông thân trúc muối biển Newlife hộp 200pcs
Tăm bông thân trúc muối biển Newlife túi 100pcs
Tăm bông thân trúc muối biển Newlife túi 200pcs
Tăm bông thân trúc Vietsun hộp 200pcs
Tăm bông thân trúc VietSun túi 100pcs
Tăm bông thân trúc Vietsun túi 200pcs
Tăm bông Trẻ em thân giấy đầu thìa hộp 200pcs

CÁC NHÃN HIỆU CỦA VIETSUN